Dr. Haim Shaked (Biography)
Director
hshaked@miami.edu
Ph: 305-284-6882